Procesul de recepție și descărcare a produselor agricole certificate ecologic

Regulile proceselor de recepție și descărcare sunt stabilite și reglementate prin procedura tehnică a companiei noastre PT-01 “Procesul de Recepție și Descărcare a produselor agricole certificate ecologic”, parte integrată a manualului HACCP.

Produsele certificate ecologic pot fi livrate de la fermier (din depozit sau direct din câmp) către unul dintre Centrele de Stocare ale companiei noastre (abreviat în continuare „CS”), indiferent dacă este proprietatea BIOCHEM ORGANICS SRL sau este o activitate subcontractată unei terțe părți. În cazul în care bunurile sunt livrate la una dintre unitățile de depozitare ale subcontractanților companiei, un reprezentant legal / delegat va fi prezent în orice moment. Astfel, procesul de recepție este monitorizat de către Comitetul de Recepție, format dintr-un delegat al BIOCHEM ORGANICS SRL, șeful LFC (Laboratorul de teste Fizico-Chimice) și managerul Centrului de Stocare.

Comitetul are următoarele responsabilități, verificând următoarele aspecte:

 1. Fiecare camion / mijloc de transport este însoțit de documentația completată corespunzător (conform cerințelor REG. (EC) No. 848/2018), care conține informații privind cantitatea mărfurilor și indicii de identificare a lotului;
 2. Starea fizică și igienică a camionului / mijlocului de transport. Greutatea și calitatea produselor sunt certificate în raport cu cele două elemente prezentate în documentele de livrare;
 3. Eliberarea documentației necesare la confirmarea produselor certificate ecologic.

Recepția produselor certificate ecologic se efectuează în 2 etape distincte:

 1. Recepție Cantitativă:
 • Determinarea cantității trebuie să se facă numai pe cântare omologate și verificate / calibrate metrologic;
 • Pentru a determina cantitatea fiecărui mijloc de transport, se efectuează următoarele operațiuni:;
 • cântărirea mijloacelor de transport încărcate (cantitate brută);
 • cântărirea mijloacelor de transport goale (tara);
 • cantitatea reală este rezultatul diferenței dintre cantitatea brută și tară.
 • Documente generate la recepția cantitativă:
  • Tichet de cântar;
 • În cazul în care cântarele proprii sunt defecte, verificarea greutății se efectuează către furnizor sau către o societate neutră, în prezența Comitetului de Recepție sau a delegatului societății..
 1. Recepția calitativă, care presupune determinarea calității la recepția produselor agricole certificate ecologic prin efectuarea de analize asupra probelor prelevate.
 • În timpul recepției, se prelevează și se rețin probe și contraprobe, care vor fi etichetate și sigilate (în conformitate cu normele stabilite) în următoarele condiții.:
 • Fiecare camion va fi eșantionat: dimensiunea probei compozit (constând în reunificarea și omogenizarea probelor elementare prelevate din mijlocul de transport) trebuie să asigure formarea a 5 probe de laborator, și anume:
 • 1 proba de lucru pentru determinarea corpurilor străine și umiditate;
 • 2 probe care urmează să fie reținute de către Cumpărător;
 • 1 contraprobă care va fi păstrată de către Depozitar / Subcontractant. În cazul în care mărfurile sunt recepționate în spațiile de depozitare proprietate BIOCHEM ORGANICS SRL, nu se va preleva contraprobă în acest sens;
 • 1 contraprobă care urmează a fi predată către Fermier / Vânzător;
 • Toate probele și contraprobele reținute, vor fi păstrate în camere special amenajate în acest scop timp de 12 luni. În caz de necesitate, acestea pot fi trimise către laboratoare acreditate pentru efectuarea analizelor multireziduale;
 • Documente generate la recepția calitativă:
 • Tichet de laborator (dacă este cazul);
 • Tichet de Granomat (dacă este cazul);
 • Buletinul de Cântărire, Analiză și Recepție.

Documentele care atestă calitatea și cantitatea produselor la recepție (Tichete de cântar, Buletin de Cântărire, Analiză și Recepție etc.) vor fi completate lizibil, fără nicio ștergere la toate rubricile scrise pe formulare, rezultatele obținute efectiv în domeniul de aplicare al determinărilor.

Intrările produselor certificate ecologic sunt identificate prin loturi.

Pentru a efectua procesul de lotizare în scopul asigurării trasabilității produsului de la primirea acestuia până la livrare și invers, codificarea produselor va fi utilizată în conformitate cu tabelul prevăzut în procedura tehnică a manualului HACCP, PT-04 “Procesul de lotizare a produselor agricole certificate ecologic”, parte integrată a manualului HACCP.

Pentru a exclude riscurile de contaminare a produselor certificate ecologic cu produse convenționale, pe lângă separarea în spațiu, compania noastră asigură separarea în timp, adică evitarea prezenței în același timp în același spațiu fizic a produselor cu statusuri diferite (aplicabile numai în cazul procesării / condiționării fără transformare, pe motiv că unele dintre facilitățile care urmează să fie utilizate, sunt comune atât pentru produsele convenționale, cât și pentru cele din sistemul de agricultură ecologică). Acest tip de separare este executat prin determinarea tipului / orei exacte în care produsele certificate ecologice vor fi procesate / condiționate.

Punerea în aplicare a acestui tip de separare este posibilă numai prin asigurarea procedurilor și metodologiilor adecvate pentru curățarea instalațiilor utilizate pentru procesarea / condiționarea fără transformare.

În cadrul Centrelor de Stocare, curățarea, spălarea și dezinfectarea se efectuează manual și mecanic, fără a utiliza tratamentul chimic, după urmează:

 • toate reziduurile solide / reziduurile de produse agricole de origine vegetală din fluxul tehnologic sunt eliminate, folosind instrumente adecvate (mături, lopeți, perii de plastic și cârlige pentru locuri greu accesibile);
 • praful este îndepărtat de pe pereți (în interiorul spațiului de depozitare temporară / spațiului de depozitare prelungită / buncăr de recepție) și toate găurile de acces prin măturat și suflare cu aer sub presiune;
 • clătire cu jet de apă.

Înainte de recepția produselor certificate ecologic, curățarea buncărului de recepție se va face prin măturat și mișcării în gol benzii transportoare timp de cel puțin 10 minute. În cazul în care există suspiciuni că buncărul nu este curățat în totalitate, o cantitate minimă de 200 kg de produs certificat ecologic va fi descărcată și recirculată prin buncăr, ulterior fiind direcționată către celulele cu produse agricole convenționale, ca și produs declasat și numai după aceea, se va purcede la recepția produselor certificate ecologic.

Conceptul principal de separare în timp și spațiu a produselor certificate ecologic de produsele convenționale este aplicat în cadrul întregului flux, la fiecare pas al acestuia.

Procesul de depozitare și condiționare a produselor agricole certificate ecologic

Regulile proceselor de depozitare si condiționare sunt stabilite și reglementate prin procedura tehnică a companiei noastre PT-02 „Procesul de Depozitare și Condiționare a produselor agricole certificate ecologic”, parte integrată a manualului HACCP.

Personalul responsabil cu recepția / livrarea și, ulterior, de procesarea/ condiționarea fără transformare a produselor certificate ecologic va fi instruit cu privire la acest tip de activitate și la manipularea mărfurilor (curs de instruire care este documentat și confirmat). Distincția dintre produsele ecologice și cele convenționale se face și se asigură începând cu etapa de recepție calitativă și cantitativă a produselor care urmează să fie depozitate. Produsele certificate ecologic vin însoțite de documentația completată corespunzător, respectiv statusul, cu mențiunea de „ecologic” în toate documentele care însoțesc acest produs (fie că este vorba de recepție sau de livrare). Astfel, operatorul responsabil cu fluxul tehnologic al produselor este informat cu privire la starea produsului care este în manipulare.

Situația stocurilor de produse certificate ecologic poate fi accesată în orice moment, datorită faptului că monitorizarea acestora va fi efectuată în timp real, prin actualizarea permanentă a documentației relevante (Registrul de intrare, Registrul de ieșire, Fișa de magazie, etc.)

Pentru excluderea completă a riscului de amestecare a produselor convenționale cu cele certificate ecologic, BIOCHEM ORGANICS SRL implementează proceduri de separare în spațiu și în timp. Prin urmare, excluderea recepției și livrării încrucișate / paralele a produselor certificate ecologic în același timp cu produsele convenționale, reprezintă o separare clară în timp, riscul de amestecare fiind complet exclus.

Control complet al calității produsului după recepție și în timpul depozitării.

În cadrul procesului de depozitare, se va executa condiționarea tuturor cantităților de produse primite. Operațiunile de tarare vor fi efectuate pentru loturile care necesită o astfel de activitate, până când acestea vor fi aduse la limitele care asigură stabilitatea în timpul conservării, și anume prevenirea oricărui fenomen de afectare a calității.

Personalul de laborator va urmări eficiența operațiunilor de tarare prin eșantionare și determinarea conținutului de corpuri străine ale produsului pe întreaga perioadă de executare a acestei operațiuni.

Pentru a asigura o stare adecvată de conservare a produselor, din momentul recepției lor, se vor lua măsuri pentru fiecare lot, care să ducă la reducerea conținutului de umiditate la limitele care asigură stabilitatea pe întreaga perioadă de depozitare. În funcție de dotarea fiecărei locații și de umiditatea de la recepție, se va determina cea mai eficientă metodă de uscare: solarizare, aerare activă sau uscare artificială. Personalul de laborator va urmări eficiența operațiunii de uscare, analizând probele prelevate înainte și după uscare, precum și periodic în timpul executării acesteia.

Avantajele tehnice și economice ale aerării active.

Aerarea activă constă în evacuarea repetată a aerului vicios, cald și umed, din masa semințelor și înlocuirea acestuia cu aer atmosferic proaspăt și uscat.

Aerarea activă, ca metodă de conservare a produselor, prezintă următoarele avantaje tehnice:

 • Răcește produsele;
 • Previne auto încingerii masei de semințe;
 • Accelerează procesul de maturare a semințelor;
 • Lichidează încălzirea produselor;
 • Reduce conținutul de umiditate al semințelor;
 • Elimină dioxidul de carbon și alte gaze acumulate în spațiul inter granular;
 • Previne dezvoltarea dăunătorilor;
 • Întrerupe activitatea microorganismelor;
 • Mărește spațiului de stocare;
 • Asigură unor proprietăți calitative și tehnologice adecvate ale produselor;
 • Reduce activitatea biologică a semințelor, evitând pierderea de substanță.

Alte operațiuni de manipulare și de condiționare fără transformare a produselor certificate ecologic sunt:

 1. Tararea: care se face pe traseul de la buncărul de recepție la spațiile de depozitare, folosind Selector / Mașină de vid (cu magneți de retenție a impurităților metalice). Scopul acestei operațiuni este de a selecta și elimina materiile străine de orice natură: organice și neorganice, astfel are loc curățarea produsului, care va permite depozitarea și conservarea pe termen lung în condiții corespunzătoare;
 2. Uscarea: se face pe următorul traseu: Celule de stocare –> Trasee către uscător – > Uscător –> Celule de stocare, folosind Uscătorul sau Mașina de uscare. Scopul acestei operațiuni este de a elimina excesul de umiditate din produs, aducându-l astfel la starea optimă, necesară pentru depozitarea și conservarea pe termen lung în condiții corespunzătoare.

Pentru a efectua procesul de lotizare în scopul asigurării trasabilității produsului de la primirea acestuia până la livrare și invers, codificarea produselor va fi utilizată în conformitate cu tabelul prevăzut în procedura tehnică a manualului HACCP, PT-04 “Procesul de lotizare a produselor agricole certificate ecologic”, parte integrată a manualului HACCP.

Procesul de livrare a produselor agricole certificate ecologice

Regulile proceselor de livrare sunt stabilite si reglementate prin procedura tehnica a companiei noastre PT-03 „Procesul de Livrare a produselor agricole certificate ecologic”, parte integrată a manualului HACCP.

Produsele certificate ecologic vor fi livrate în următoarele condiții:

 1. pentru a efectua procesul de lotizare în scopul asigurării trasabilității produsului de la primirea acestuia până la livrare și invers, codificarea produselor va fi utilizată în conformitate cu tabelul prevăzut în procedura tehnică a manualului HACCP, PT-04 „Procesul de lotizare a produselor agricole certificate ecologic”, parte integrată a manualului HACCP;
 2. va fi asigurată omogenitatea lotului;
 3. probe și contraprobe vor fi prelevate înainte de livrare;
 4. fiecare mijloc de transport trebuie să fie sigilat în mod corespunzător pentru a preveni intervenția asupra conținutului sau înlocuirea acestuia.

Mijloacele de transport folosite la transportarea produselor agricole certificate ecologic trebuie să fie curate, să nu fie infestate cu dăunători sau orice materiale și mirosuri străine, etanșe la apă, astfel încât să se asigure integritatea cantitativă și calitativă a produsului până la destinație.

Camioanele sunt verificate cu precizie înainte de începerea procesului de încărcare. Fiecare camion este însoțit de o dovadă documentară a conformității sale, un certificat de curățare, care conține informații privind metodele și produsele de curățare. Metodele aprobate pentru curățarea mijloacelor de transport sunt:

 • jet de aer;
 • clătire cu apă caldă;
 • clătire cu apă rece;
 • măturare.

După finalizarea încărcării, mijloacele de transport vor fi sigilate corespunzător, astfel încât conținutul lor să nu poată fi modificat sau înlocuit fără distrugerea sigiliului. Cantitatea fiecărui mijloc de transport se determină în urma operațiunilor ulterioare:

 • cântărirea mijloacelor de transport încărcate (cantitate brută);
 • cântărirea mijloacelor de transport goale (tara);
 • cantitatea reală este rezultatul diferenței dintre cantitatea brută și tară.

Documentele care atestă cantitatea și calitatea produselor livrate vor fi completate corespunzător, astfel încât locul de livrare și numărul lotului să poată fi identificate cu ușurință. De asemenea, documentația trebuie să includă toți indicii de calitate, prevăzuți în standardele condițiilor tehnice de calitate sau în contractele de livrare, care vor fi determinați pe eșantionul prelevat din fiecare mijloc de transport.

Fiecare camion va fi eșantionat: dimensiunea probei compozit (constând în reunificarea și omogenizarea probelor elementare prelevate din mijlocul de transport) trebuie să asigure formarea a 5 probe de laborator, și anume:

 • 1 proba de lucru pentru determinarea corpurilor străine și umiditate;
 • 2 probe care vor fi reținute de către Cumpărător;
 • 2 probe care vor fi reținute de către Vânzător / Expeditor.